ІУКУМАТИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН

 

ЅАРОР

 

Дар бораи ворид намудани таљйиру иловаіо ба

ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон

аз 30 декабри соли 2011, № 643

 

Мутобиѕи моддаи 42 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон «Дар бораи санадіои

меъёрии іуѕуѕњ» Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:

Ба ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 30 декабри соли 2011, №

643  «Дар  бораи  Консепсияи ташаккули іукумати электронњ дар Їуміурии

Тоїикистон» таљйиру иловаіои зайл ворид_карда шаванд:

— банди 2 дар таірири зайл илова карда шавад:

«2. Маркази  иттилоотию  техникии  Дастгоіи  иїроияи   Президенти

Їуміурии Тоїикистон маѕоми танзим, назорат ва іамоіангсозии Консепсияи

ташаккули іукумати электронњ  дар  Їуміурии  Тоїикистон  муайян  карда

шавад.»;

— банди 2 мутаносибан банди 3 іисобида шавад.

 

Раиси

Іукумати Їуміурии Тоїикистон                       Эмомалњ Раімон

 

аз 15 ноябри соли 2012, № 655

ш. Душанбе