Іукумати Їуміурии Тоїикистон

 

ЅАРОР

 

Дар бораи Консепсияи ташаккули іукумати электронњ

дар Їуміурии Тоїикистон

 

(Ѕарори Іукумати ЇТ аз 15.11.2012 № 655)

 

Мутобиѕи моддаи  6  Ѕонуни   Їуміурии   Тоїикистон   «Дар   бораи

дурнамоіои  давлатњ,  консепсияіо,  стратегияіо ва барномаіои инкишофи

иїтимоию иѕтисодии Їуміурии Тоїикистон» Іукумати  Їуміурии  Тоїикистон

ѕарор мекунад:

1) Консепсияи   ташаккули   іукумати   электронњ   дар   Їуміурии

Тоїикистон тасдиѕ карда шавад (замима мегардад).

2) Маркази   иттилоотию   техникии  Дастгоіи  иїроияи  Президенти

Їуміурии Тоїикистон маѕоми танзим, назорат ва іамоіангсозии Консепсияи

ташаккули  іукумати  электронњ  дар  Їуміурии  Тоїикистон муайян карда

шавад (ѕарори Іукумати ЇТ аз 15.11.2012 № 655).

3) Вазорату идораіо ва маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ їиіати

татбиѕи Консепсияи мазкур чораіои зарурњ андешанд.

 

Раиси

Іукумати Їуміурии Тоїикистон                       Эмомалњ Раімон

 

аз 30 декабри соли 2011 № 643

ш. Душанбе