Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

1998-жылдын 7-декабры N 804

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Басылмалардын акысыз жана акылуу

милдеттүү нускалары жөнүндө

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1999-жылдын 8-июнундагы N 319 токтомунун,

2002-жылдын 29-апрелиндеги N 255 токтомунун,

2002-жылдын 30-сентябрындагы N 665 токтомунун

редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын «Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө» Мыйзамынын негизинде улуттук жана дүйнөлүк маданий мурастын бир бөлүгү катары басма чыгармаларынын мамлекеттик улуттук архивин калыптандыруу, басылмалардын оперативдүү библиографиялык жана статистикалык эсебин жүргүзүү, информациялык ресурстардын системасын өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Документтерди чыгаргандар тираждын биринчи партиясы жарык көргөн күнү басылмалардын бардык түрлөрүнүн милдеттүү акысыз нускаларын ишканалар менен мекемелерге таратышы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук китеп палатасына N 1, 2 жана 3 тиркемеде аныкталган санга ылайык полиграфиялык ишканалар жана көбөйтүүчү техниканын участкалары аркылуу жеткирип турушу белгиленсин.

2. Бул токтомдун жүзөгө ашырылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин социалдык жактан өнүктүрүү департаментинин башчысы К.И.Исаковго тапшырылсын.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри К.Жумалиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1998-жылдын 7-декабрындагы

N 804 токтомуна

N 1 тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук китеп палатасынан

басылмалардын акысыз милдеттүү нускасын

алуучу мекемелердин жана уюмдардын

ТИЗМЕСИ

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2002-жылдын 29-апрелиндеги N 255 токтомунун

редакциясына ылайык)

 

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐

│               1                │             2           │    3     │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын          │мезгилдүү басылмалардын  │1 нускадан│

│Президентинин Администрациясы   │бардык түрлөрү           │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын          │мезгилдүү басылмалардын  │1 нускадан│

│Премьер-министринин Аппараты    │бардык түрлөрү           │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын Жогорку  │мезгилдүү басылмалардын  │1 нускадан│

│Кеңешинин Мыйзам чыгаруу        │бардык түрлөрү           │          │

│жыйынынын Аппараты              │                         │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын Эл       │мезгилдүү басылмалардын  │1 нускадан│

│өкүлдөр жыйынынын Аппараты      │бардык түрлөрү           │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын Юстиция  │Юстиция министрлигинде   │1 нускадан│

│министрлиги                     │каттоодон өткөн мезгилдүү│          │

│                                │басылмалардын бардык     │          │

│                                │түрлөрү                  │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын Билим    │окуу куралдары,          │1 нускадан│

│берүү, илим жана маданият       │окуу-методикалык         │          │

│министрлиги                     │адабияттары, мектеп      │          │

│                                │программалары            │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Юстициянын областтык            │областтык юстиция        │1 нускадан│

│башкармачылыктары               │башкармачылыгында        │          │

│                                │каттоодон өткөн бардык   │          │

│                                │мезгилдүү басылмалар     │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасынын Улуттук  │а) майда басылмалардан,  │1 нускадан│

│китепканасы                     │»Кызматтык колдонуу үчүн»│          │

│                                │деген грифи бар кызматтык│          │

│                                │материалдар менен        │          │

│                                │басылмалардан тышкары    │          │

│                                │республикада чыккан      │          │

│                                │бардык мезгилдүү         │          │

│                                │басылмалар               │          │

│                                │б) жарык көрө элек       │1 нускадан│

│                                │документтер, гуманитардык│          │

│                                │жана коомдук илимдер     │          │

│                                │боюнча диссертациялар,   │          │

│                                │сактоого берилген илимий │          │

│                                │иштер                    │          │

│                                │в) аудиовизуалдык        │1 нускадан│

│                                │продукциялар             │          │

│                                │(грампластинкалар,       │          │

│                                │лазердик дискалар,       │          │

│                                │магниттик тасмадагы      │          │

│                                │фонограммалар),          │          │

│                                │видеофильмдердин позитив │          │

│                                │түрүндөгү көчүрмөлөрү    │          │

│                                │г) табигый, так илимдер  │1 нускадан│

│                                │жана техника боюнча      │          │

│                                │сактоого берилген илимий │          │

│                                │иштер                    │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Мамлекеттик патенттик-техникалык│а) патенттик нускалар    │2 нускадан│

│китепкана                       │б) мамлекеттик           │2 нускадан│

│                                │стандарттар              │          │

│                                │в) автордук жана аралаш  │1 нускадан│

│                                │укуктар боюнча           │          │

│                                │документтер              │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Адистештирилген интернаттын     │сокурлар үчүн атайын     │2 нускадан│

│китепканасы                     │нускалар, алардын ичинде │          │

│                                │»сүйлөөчү китептер»      │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Улуттук илимдер академиясынын   │а) жарыяланбаган         │1 нускадан│

│борбордук илимий китепканасы    │документтер              │          │

│                                │б) билимдин бардык       │1 нускадан│

│                                │тармактары боюнча        │          │

│                                │диссертациялар (медицина │          │

│                                │жана фармацевтикадан     │          │

│                                │сырткары)                │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Борбордук мамлекеттик архив     │а) расмий документтер    │1 нускадан│

│                                │(жашыруун, жеке жана     │          │

│                                │тарыхый мүнөздөгү        │          │

│                                │жашыруун эмес)           │          │

│                                │б) аудиовизуалдык        │1 нускадан│

│                                │продукция (кино, фото,   │          │

│                                │видео жана               │          │

│                                │фонодокументациялары     │          │

│                                │алардын көчүрмөсүн алган │          │

│                                │күндөгү позитивдик       │          │

│                                │көчүрмөлөр түрүндө)      │          │

│                                │в) мезгилдүү             │1 нускадан│

│                                │басылмалардын бардык     │          │

│                                │түрлөрү                  │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│»Кыргызкино» мамлекеттик        │а) оюн-шооктук,          │1 нускадан│

│концерни                        │мультипликациялык,       │          │

│                                │документалдык,           │          │

│                                │илимий-популярдуу        │          │

│                                │фильмдер монтаж же дубляж│          │

│                                │жасалып бүткөн күндөгү   │          │

│                                │позитивдик көчүрмөсү     │          │

│                                │түрүндө                  │          │

│                                │б) аудиовизуалдык        │1 нускадан│

│                                │продукция                │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Республикалык илимий-медициналык│медицина жана            │1 нускадан│

│китепкана                       │фармацевтика боюнча      │          │

│                                │диссертациялар           │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Республикалык айыл чарбалык     │айыл чарбасы боюнча      │1 нускадан│

│илимий-методикалык китепкана    │диссертациялар           │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│К.Баялинов атындагы             │майда басылыштагы        │1 нускадан│

│Республикалык жаштар жана       │продукциядан, кызматтык  │          │

│өспүрүмдөр китепканасы          │материалдардан жана      │          │

│                                │»кызматтык колдонуу үчүн»│          │

│                                │деген грифи барлардан    │          │

│                                │сырткары республикада    │          │

│                                │чыккан бардык басылмалар │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Областтык, шаардык, райондук    │областта, шаарда, райондо│2 нускадан│

│китепканалар                    │басылган бардык          │          │

│                                │басылмалар               │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│»Дүлөйлөр жана сокурлар үчүн    │республикалык мезгилдүү  │1 нуска   │

│атайын республикапык китепкана  │басманын бардык          │          │

│                                │басылмалары              │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Республикалык кесиптик-техника- │республикалык мезгилдүү  │1 нуска   │

│лык билим берүү борборунун      │басманын бардык          │          │

│китепканасы                     │басылмалары, окуу-методи-│          │

│                                │калык адабият            │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Манас атындагы Кыргыз-Түрк уни- │республикалык мезгилдүү  │1 нуска   │

│верситетинин китепканасы        │басманын бардык          │          │

│                                │басылмалары, окуу-методи-│          │

│                                │калык адабият            │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Бишкек шаарынын борбордоштурул- │республикалык мезгилдүү  │1нуска    │

│ган китепканалар системасы      │басманын бардык          │          │

│                                │басылмалары, окуу-методи-│          │

│                                │калык адабият            │          │

├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Нарын мамлекеттик университети- │окуу-методикалык адабият │1 нуска   │

│нин илимий китепканасы (НМУ)    │                         │          │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министринин Аппарат жетекчиси К.Иманалиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1998-жылдын 7-декабрындагы

N 804 токтомуна

N 2 тиркеме

 

Таратуу үчүн Кыргыз Республикасынын

Улуттук китеп палатасына келип түшүүчү

басылмалардын атайын нускаларынын саны

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2002-жылдын 30-сентябрындагы N 665 токтомунун

редакциясына ылайык)

 

┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                  Басылманын түрлөрү                   │Нусканын саны│

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Мамлекеттик жана расмий тилдериндеги китептер жана     │     20      │

│китепчелер, альбомдор, улантылып жаткан басылмалар,    │             │

│журналдар, географиялык карталар жана атластар         │             │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Кыргыз Республикасындагы башка элдердин тилдериндеги   │     10      │

│жана чет тилдердеги китептер жана китепчелер,          │             │

│альбомдор, улантылып жаткан басылмалар, журналдар,     │             │

│географиялык карталар жана атластар                    │             │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сүрөт басылмалары жана ноталык басылмалар              │     14      │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Газеталар                                              │     10      │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Тексттик баракча басылмалар                            │      5      │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Диссертациялардын авторефераттары                      │     20      │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Техникалык документтердин стандарттары                 │      5      │

└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министринин Аппарат жетекчиси К.Иманалиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1998-жылдын 7-декабрындагы

N 804 токтомуна

N 3 тиркеме

 

Китепканалык-библиографиялык уюмдарга андан ары

таркатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук

китеп палатасына басылмалардын акы төлөнүүчү

милдеттүү нускаларын жеткирүүнүн

ТАРТИБИ

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2002-жылдын 30-сентябрындагы N 665 токтомунун

редакциясына ылайык)

 

1. Документти чыгаруучулар тираждын биринчи партиясынан Кыргыз Республикасынын Улуттук китеп палатасына жеткирүүгө милдеттүү:

— мамлекеттик жана расмий тилинде жарык көргөн ар бир басылманын акы төлөнүүчү 50 нускасын;

— ар бир ноталык басылманын акы төлөнүүчү милдеттүү 5 нускасын;

— чет тилдеги ар бир басылманын акы төлөнүүчү милдеттүү 10 нускасын.

Басылмалар жарык көргөндөн баштап 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук китеп палатасына жеткирилет.

2. Мезгилдүү басылмалар, буклеттер, открыткалар, карталар жана пландар, плакаттар, портреттер, көрсөтмө окуу куралдары, календарлар, афишалар, этикеткалар, башка баракча түрүндөгү басылмалар, Кыргыз Республикасында жашаган элдердин тилдериндеги басылмалар, кызматтык документтер, катуу отчеттуулуктун документтери жана ошого тең келген материалдар, аскердик продукцияларга техникалык документация (формулярлар, колдонуу боюнча көрсөтмөлөр), бланкалар, отчеттук бланкаларды толтуруунун көрсөткүчтөрү (эсептик жана пландуу документациялардыкы), учеттук жана отчеттук документациялардын альбомдорунун формалары Кыргыз Республикасынын Улуттук китеп палатасына алып келинбейт.

3. Басылмалардын Кыргыз Республикасынын Улуттук китеп палатасы алуучу акы төлөнүүчү милдеттүү нускалары басмалардын жана чыгуучу мекемелердин жөнөтүү баалары боюнча төлөнөт. Акы төлөнүүчү милдеттүү нускаларды жеткирүү боюнча почталык жана транспорттук кызматтарды Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик китеп палатасы төлөйт. Ал эми китепканаларга жеткирүүнү китепканалар төлөйт.

4. Акы төлөнүүчү милдеттүү нускаларды алуучу китепканалардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Китеп палатасы менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана маданият министрлигинин маданият департаменти менен биргелешип түзүлөт.

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министринин Аппарат жетекчиси К.Иманалиев