«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпаратқа қол жеткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации»

 

р/с № 

№ п/п

Құрылымдық бөлігіСтруктурный элемент Заңнамалық актінің редакциясыРедакция законодательного акта Ұсынылып отырған редакцияПредлагаемая редакция

 

НегіздемеОбоснование
1 2 3 5 6
 1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года

 

1. 1-баптың3-тармағының 1) тармақшасы  78-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту1. Белгiленген тәртiппен жиналған, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын тiкелей қозғайтын құжаттарды, материалдарды беруден құқыққа сыйымсыз бас тарту не жеке тұлғаға толық емес немесе көрiнеу жалған ақпарат беру, сол сияқты жалпы жұрт қол жеткiзетiн ақпаратты шектеулi қол жеткiзiлетiн ақпаратқа құқыққа сыйымсыз түрде жатқызу –лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Лауазымды адамның осы баптың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді жасауы, егер бұл іс-әрекеттер жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтірсе, –

бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

 

1) 78-бап алып тасталсын. ҚР ӘҚБК 78-бабында көзделген құқық бұзушылық құрамы тек жеке тұлғалардың құқықтарының бұзылуын көздейді. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жаңа жобасы жеке тұлғалардың да, сонымен бірге заңды тұлғалардың да құқықтарын қорғайды.Осыған байланысты аталған құрам ҚР ӘҚБК жаңа 456-1-бабына ауыстырылды.
Подпункт 1) пункта 3 статьи 1 Статья 78. Отказ в предоставлении физическому лицу информации1. Неправомерный отказ в представлении собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы физического лица, либо предоставление физическому лицу неполной или заведомо ложной информации, а равно неправомерное отнесение общедоступной информации к информации с ограниченным доступом –влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

2. Совершение должностным лицом деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам физических лиц, –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

 

1) статью 78 исключить. Состав правонарушения, предусмотренного статьей 78 КоАП РК, предполагает нарушение прав только физических лиц. Тогда как новый проект Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» защищает права как физических, так и юридических лицВ связи с чем данный состав перенесен в новую статью 456-1 КоАП.
2. 1-баптың3-тармағының 2) тармақшасы  Жоқ. 2) мынадай мазмұндағы жаңа 456-1-баппен толықтырылсын:«456-1-бап. Ақпаратқы қол жеткізу құқығын заңсыз шектеуАқпаратты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімдерді бұза отырып беру не ақпаратты беруден құқыққа сыйымсыз бас тарту не толық емес немесе көрінеу жалған ақпарат беру не ақпаратты интернет-ресурста Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес орналастырмау не толық емес немесе көрінеу жалған ақпаратты орналастыру, сондай-ақ қол жеткізілуі шектеулі ақпарат болып табылмайтын ақпаратты жеткізілуі шектеулі ақпаратқа құқыққа сыйымсыз жатқызу, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын
iс-әрекет белгiлерi болмаса, –

лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Лауазымды адамның осы баптың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді жасауы, егер бұл іс-әрекеттер құқықтары мен заңды мүдделерге зиян келтірсе –

бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.».

 

 

Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылықты белгілеу.
Подпункт 2) пункта 3 статьи 1 Отсутствует. 2) дополнить новой статьей 456-1 следующего содержания:«Статья 456-1. Незаконное ограничение права на доступ к информации1. Представление информации с нарушением установленных законодательными актами Республики Казахстан сроков, либо неправомерный отказ в представлении информации либо предоставление неполной или заведомо ложной информации, либо не размещение в соответствии законодательными актами Республики Казахстан информации на интернет ресурсе, либо размещение неполной или заведомо ложной информации, а также неправомерное отнесение информации, не являющейся информацией с ограниченным доступом, к информации с ограниченным доступом, если эти действии не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

2. Совершение должностным лицом деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам, –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.».

 

Установление административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о доступе к информации.
3. 1-баптың3-тармағының 3) тармақшасы  684-бап. Cоттар1. Мамандандырылған аудандық және оларға теңестiрiлген әкiмшiлiк соттардың судьялары, осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 73, 74, 75 (бірінші, екiншi, бесінші және алтыншы бөлiктерiнде), 76, 77, 78, 79, 80 (төртiншi бөлiгiнде), 81 (екiншi бөлiгiнде), 82 (екiншi бөлiгiнде), 85, 86(төртiншi бөлiгiнде), 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139 (екiншi бөлiгiнде), 145, 149, 150, 151 екiншi бөлiгiнде), 153, 154, 158, 159, 160 (екiншi бөлiгiнде), 169 кiншi, жетінші, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші және он төртінші бөліктерінде), 170 (жетінші және тоғызыншы бөліктерінде),   171, 173, 174 (екiншi бөлiгiнде), 175, 176, 182, 183, 184, 185, 187 (екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде), 189, 190 (екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 191, 193 (екiншi және үшінші бөлiктерiнде), 199(екiншi бөлiгiнде), 200, 211 (бірiншi бөлiгiнде), 214, 216, 219, 233 (үшiншi бөлiгiнде), 235, 236, 237, 245, 246, 247 (алтыншы бөлiгiнде), 251, 252 (екiншi бөлiгiнде), 281 (төртінші, бесінші және алтыншы бөліктерінде), 282 (үшіншi, төртінші, алтыншы, жетінші, тоғызыншы, он бірінші және он үшінші бөлiктерiнде), 283, 294 (бірінші және екінші бөліктерінде), 296 (екiншi бөлiгiнде), 299 (екінші бөлігінде), 310, 311, 312 (екiншi бөлiгiнде), 313, 314, 316 (екiншi бөлiгiнде), 317 (төртінші бөлiгiнде), 319, 320 (бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 326 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 333 (екiншi бөлiгiнде), 356 (он төртінші бөлігінде), 357, 360 (бірiншi бөлiгiнде), 382 (екiншi және үшінші бөлiктерiнде), 383 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 385 (екiншi бөлiгiнде), 389, 392 (үшiншi бөлiгiнде), 395 (екiншi бөлiгiнде), 396 (екiншi бөлiгiнде), 397(төртiншi бөлiгiнде), 398, 399 (екінші және үшінші бөліктерінде), 400 (екiншi бөлiгiнде), 401 (алтыншы және жетінші бөліктерінде), 402 (төртінші бөлігінде), 404 (тоғызыншы бөлiгiнде), 405 (бірiншi бөлiгiнде), 407 (екiншi және үшінші бөлiктерiнде), 409 (жетінші бөлігінде), 410-1, 413, 414, 415 (екiншi бөлiгiнде), 416, 417 (бірінші және алтыншы бөліктерінде), 419 (екiншi бөлiгiнде), 422, 423 (екiншi бөлiгiнде), 424 (үшінші және бесінші бөліктерінде), 425 (екiншi бөлiгiнде), 426 (екінші және үшінші бөліктерінде), 427, 433 (екiншi бөлiгiнде), 434, 436, 439, 440 (төртінші және бесінші бөліктерінде), 443 (екінші бөлігінде), 444 (бірінші бөлігінде), 445, 446, 449 (екiншi және үшінші бөліктерінде), 450, 451, 452 (үшінші, төртінші және алтыншы бөліктерінде және тоғызыншы бөлігінің 4), 5) және 6) тармақшаларында), 453, 454 (екiншi бөлiгiнде), 455 (төртiншi бөлiгiнде), 456, 461, 462, 463, 464 (екiншi бөлiгiнде), 465, 467, 469 (екiншi бөлiгiнде), 470 (екiншi бөлiгiнде), 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485 (екiншi бөлiгiнде), 488, 489 (екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші және сегізінші бөліктерінде), 490, 495 (екiншi бөлiгiнде), 496 (екiншi бөлiгiнде), 498, 506, 507, 508, 509, 512 (екiншi бөлiгiнде), 513 (екiншi бөлiгiнде), 514 (екiншi бөлiгiнде), 516, 517 (екінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші бөліктерінде), 528 (бірінші бөлiгiнде), 532, 541, 543 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 544, 545, 548 (екiншi бөлiгiнде), 549, 550, 551 (екiншi бөлiгiнде), 552 (екiншi бөлiгiнде), 563 (екiншi бөлiгiнде), 564 (бесiншi бөлiгiнде), 569 (бірінші, екінші және төртінші бөліктерінде), 583 (екiншi бөлiгiнде), 590 (төртiншi бөлiгiнде), 596 (үшінші және бесінші бөліктерінде), 603 (бірінші және екінші бөліктерінде), 604 (екiншi бөлiгiнде), 605 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 606 (екiншi бөлiгiнде), 607 (екiншi бөлiгiнде), 608, 610, 611 (екінші және үшінші бөліктерінде), 613 (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он бірінші бөліктерінде), 615 (төртiншi бөлiгiнде) 618, 621 (үшiншi бөлiгiнде), 636 (екiншi бөлiгiнде), 637 (төртiншi бөлiгiнде), 638 (екiншi бөлiгiнде), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды. 3) 684-баптың бірінші бөлігінде:«78,» деген цифрлар алып тасталсын;«456,» деген цифрлардан кейін «456-1,» деген цифрлармен толықтырылсын»;

 

Жаңа 456-1-бапта көзделген құқық бұзушылықты қарау бойынша ведомствоға бағыныстылықты белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу. 
Подпункт 3) пункта 3 статьи 1 Статья 684. Суды1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним административных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 73, 74, 75 (частями первой, второй, пятой и шестой), 76, 77, 78, 79, 80 (частью четвертой), 81 (частью второй), 82 (частью второй), 85, 86 (частью четвертой), 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139 (частью второй), 145, 149, 150, 151 (частью второй), 153, 154, 158, 159, 160 (частью второй), 169 (частями второй, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой), 170 (частями седьмой и девятой), 171, 173, 174 (частью второй), 175, 176, 182, 183, 184, 185, 187 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 189, 190 (частями второй, третьей и четвертой), 191, 193 (частями второй и третьей), 199 (частью второй), 200, 211 (частью первой), 214, 216, 219, 233 (частью третьей), 235, 236, 237, 245, 246, 247 (частью шестой), 251, 252 (частью второй), 281 (частями четвертой, пятой и шестой), 282 (частями третьей, четвертой, шестой, седьмой, девятой, одиннадцатой и тринадцатой), 283, 294 (частями первой и второй), 296 (частью второй), 299 (частью второй), 310, 311, 312 (частью второй), 313, 314, 316 (частью второй), 317 (частью четвертой), 319, 320 (частями первой, второй, третьей и четвертой), 326 (частями третьей и четвертой), 333 (частью второй), 356 (частью четырнадцатой), 357, 360 (частью первой), 382 (частями второй и третьей), 383 (частями третьей и четвертой), 385 (частью второй), 389, 392 (частью третьей), 395 (частью второй), 396 (частью второй), 397 (частью четвертой), 398, 399 (частями второй и третьей), 400 (частью второй), 401 (частями шестой и седьмой), 402 (частью четвертой), 404 (частью девятой), 405 (частью первой), 407 (частями второй и третьей), 409 (частью седьмой), 410-1, 413, 414, 415 (частью второй), 416, 417 (частями первой и шестой), 419 (частью второй), 422, 423 (частью второй), 424 (частями третьей и пятой), 425 (частью второй), 426 (частями второй и третьей), 427, 433 (частью второй), 434, 436, 439, 440 (частями четвертой и пятой), 443 (частью второй), 444 (частью первой), 445, 446, 449 (частями второй и третьей), 450, 451, 452 (частями третьей, четвертой и шестой и подпунктами 4), 5) и 6) части девятой), 453, 454 (частью второй), 455 (частью четвертой), 456, 461, 462, 463, 464 (частью второй), 465, 467, 469 (частью второй), 470 (частью второй), 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485 (частью второй), 488, 489 (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой), 490, 495 (частью второй), 496 (частью второй), 498, 506, 507, 508, 509, 512 (частью второй), 513 (частью второй), 514 (частью второй), 516, 517 (частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой), 528 (частью первой), 532, 541, 543 (частями первой и третьей), 544, 545, 548 (частью второй), 549, 550, 551 (частью второй), 552 (частью второй), 563 (частью второй), 564 (частью пятой), 569 (частями первой, второй и четвертой), 583 (частью второй), 590 (частью четвертой), 596 (частями третьей и пятой), 603(частями первой и второй), 604 (частью второй), 605 (частями третьей и четвертой), 606 (частью второй), 607 (частью второй), 608, 610, 611 (частями второй и третьей), 613 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой), 615 (частью четвертой), 618, 621 (частью третьей), 636 (частью второй), 637 (частью четвертой), 638 (частью второй), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.  3) в части первой статьи 684:цифру «78,» исключить;после цифры «456» дополнить цифрой «456-1»;

 

Внесение изменений в части установления подведомственности по рассмотрению правонарушения, предусмотренного новой статьей 456-1. 
4. 1-баптың3-тармағының 4) тармақшасы  805-бап. Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қозғауы1. Прокурор осы Кодекстің 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 173, 189, 214, 361, 362, 363, 439, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 465, 490, 498, 507, 508, 653, 660, 666, 675, 680-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iс қозғау жөнінде қаулы шығарады.…

 

4) 805-баптың бірінші бөлігінде:«78,» деген цифрлар алып тасталсын;«456,» деген цифрлардан кейін «456-1,» деген цифрлармен толықтырылсын»;

 

Жаңа бапта көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау жөніндегі прокурордың өкіоеттіктерін белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу. 
Подпункт 4) пункта 3 статьи 1 Статья 805. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении прокурором1. Прокурор выносит постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 173, 189, 214, 361, 362, 363, 439, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 465, 490, 498, 507, 508, 653, 660, 666, 675, 680 настоящего Кодекса.… 4) в части первой статьи 805:цифру «78,» исключить;после цифры «456» дополнить цифрой «456-1»;

 

Внесение изменений в части установления полномочий прокурора по возбуждению производства по делу об административном правонарушении, предусмотренного новой статьей 456-1. 
5. 1-баптың3-тармағының 5) тармақшасы  807-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайтын жағдайлар1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама:…

4) жеке тұлғалар бұзылған құқықтарын қалпына келтiру туралы арызбен жүгінген кезде осы Кодекстiң 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,   119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130 және 132-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi сот құқық бұзушылық туралы хаттама жасамай қарайды;

 

5) 807-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында:«78,» деген цифрлар алып тасталсын;«және 132» деген сөздер «, 132 және 456-1» деген сөздермен ауыстырылсын»;

 

Сот хаттама жасамастан қарайтын азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру туралы өтінішпен жүгінуі кезінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасамау мүмкіндігін белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу.
Подпункт 5) пункта 3 статьи 1 Статья 807. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется1. Протокол об административном правонарушении не составляется:…

4) при обращении физических лиц с заявлением о восстановлении нарушенных прав дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130 и 132 настоящего Кодекса, рассматриваются судом без составления протокола о правонарушении;

5) в подпункте 4) части 1 статьи 807:цифру «78,» исключить;слова «и 132» заменить словами «, 132 и 456-1»;

 

Внесения изменений в части установления возможности не составлять протокол об административном правонарушении при обращении физических лиц с заявлением о восстановлении нарушенных прав, и которые будут рассматриваться судом без составления протокола.
 2. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года

 

6. 1-баптың4-тармағының 1) тармақшасы  13-бап. Жеке тұлғалардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен мiндеттерi1. Жеке тұлғалардың:…

6) мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға қоршаған ортаны қорғау мәселелерi бойынша хаттар, шағымдар, арыздар мен ұсыныстар беруге және оларды қарауды талап етуге;

 

1) 13-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «арыздар» деген сөзден кейін «, сұрау салулар» деген сөздермен толықтырылсын;  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 1) пункта 4 статьи 1 Статья 13. Права и обязанности физических лиц в области охраны окружающей среды1. Физические лица имеют право:…

6) обращаться в государственные органы с письмами, жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам охраны окружающей среды и требовать их рассмотрения;

1) в подпункте 6) пункта 1 статьи 13 после слова «заявлениями» дополнить словом «, запросами»;  Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
7. 1-баптың4-тармағының 2) тармақшасы  14-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң қоршаған ортаны қорғау
саласындағы құқықтары мен мiндеттерi1. Қоғамдық бiрлестiктердiң қоршаған ортаны қорғау саласында өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде:…

 

2) 14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:«6-1) экологиялық ақпарат беру туралы сұрау салулармен мемлекеттік органдарға жүгінуге;»;  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 2) пункта 4 статьи 1 Статья 14. Права и обязанности общественных объединений в области охраны окружающей среды1. Общественные объединения при осуществлении своей деятельности в области охраны окружающей среды имеют право:… 2) дополнить подпунктом 6-1) пункта 1 статьи 14 следующего содержания:«6-1) обращаться в государственные органы с запросами о предоставлении экологической информации;»;  Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
8. 1-баптың4-тармағының 3) тармақшасы  165-бап. Экологиялық ақпарат берудiң мерзiмдерi мен тәртiбi1. Мемлекеттiк органдардың экологиялық ақпарат беру мерзiмдерi мен тәртiбi Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк рәсiмдер туралы және азаматтардың өтiнiштерiн қараудың тәртiбi туралызаңнамасында белгiленедi.2. Осы баптың 1-тармағында аталғандарды қоспағанда, жеке және заңды тұлғалар сұратылған экологиялық ақпаратты сауал алынған күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей бередi.

3) 165-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:«1. Экологиялық ақпарат беру мерзімдері мен тәртібі Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы және ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасында белгіленеді.2. Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасының субъектілері болып табылмайтын жеке және заңды тұлғалар сұрау салынатын экологиялық ақпаратты сұрау салу алынған күннен бастап бір айдан кешіктірмей береді.».

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 3) пункта 4 статьи 1 Статья 165. Сроки и порядок предоставления экологической информации1. Сроки и порядок предоставления экологической информации государственными органами устанавливаются законодательством Республики Казахстан об административных процедурах и о порядке рассмотрения обращений граждан.2. Физические и юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляют запрашиваемую экологическую информацию не позднее одного месяца со дня получения запроса.

3) пункта 1 и 2 статьи 165 изложить в следующей редакции:«1. Сроки и порядок предоставления экологической информации устанавливаются законодательством Республики Казахстан об административных процедурах и о доступе к информации.2. Физические и юридические лица, не являющиеся субъектами законодательства Республики Казахстан о доступе к информации, предоставляют запрашиваемую экологическую информацию не позднее одного месяца со дня получения запроса.».

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
9. 1-баптың4-тармағының 4) тармақшасы  166-бап. Экологиялық ақпаратты бергенi үшiн төлемақы1. Экологиялық ақпарат бергенi үшiн ақпаратты көшiруге, iздестiруге және дайындауға жұмсалған нақты шығыннан аспайтындай төлемақы алынады.2. Экологиялық ақпарат бергенi үшiн мемлекеттiк орган алатын төлемақы мемлекеттiк органның тиiстi бюджетiнiң кодына аударылады.

3. Мемлекеттiк органның экологиялық ақпаратты жалпыға бiрдей қолжетiмдi мемлекеттiк электронды тiркелiм мен экологиялық ақпарат кадастры арқылы беруi өтеусiз жүзеге асырылады.

4) 166-бап мынадай редакцияда жазылсын:«166-бап. Экологиялық ақпаратты бергені үшін төлемақы 1. Экологиялық ақпарат тегін беріледі.

2. Егер сұрау салуға жауап көшіруді немесе басып шығаруды көздейтін болса, онда көшіруге немесе басып шығаруға жұмсалған нақты шығындар өтелуге жатады.

Көшіруге немесе басып шығаруға жұмсалған нақты шығындардың мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. Көшіруге немесе басып шығаруға арналған тарифтер Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында, оның ішінде интернет-ресурстарда да жариялануға жатады.

Көшіруге немесе басып шығаруға жұмсалған нақты шығындарды төлеуден Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен халықтың әлеуметтік осал топтары босатылады.».

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 4) пункта 4 статьи 1 Статья 166. Плата за предоставление экологической информации1. За предоставление экологической информации взимается плата, не превышающая фактических затрат на копирование, поиск и подготовку информации.2. Плата, взимаемая государственным органом за предоставление экологической информации, перечисляется на код доходов соответствующего бюджета государственного органа.

3. Предоставление экологической информации государственным органом посредством общедоступного государственного электронного регистра и кадастра экологической информации осуществляется безвозмездно.

4) статью 166 изложить в следующей редакции:«Статья 166. Плата за предоставление экологической информации1. Экологическая информация предоставляется бесплатно.

2. В случае, если ответ на запрос предусматривает копирование или печать, то возмещению подлежат фактические затраты на копирование или печать.

Размер фактических затрат на копирование или печать определяется Правительством Республики Казахстан. Тарифы на копирование или печать подлежат обязательному опубликованию в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в том числе и на интернет-ресурсах.

От оплаты фактических затрат на копирование или печать освобождаются социально уязвимые слои населения, в порядке определяемом Правительством Республики Казахстан.».

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
10. 1-баптың4-тармағының 5) тармақшасы  167-бап. Экологиялық ақпарат беруден бас тарту1. Жеке және заңды тұлғаларға мынадай негiздер бойынша:1) сауал жалпылама түрде тұжырымдалған және өтiнiш берушi сұратқан мәлiметтер мен деректердi анықтауға мүмкiндiк бермейтiн болса;

2) сұратылатын ақпарат жоқ болса;

3) сауал Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қол жеткiзiлуi шектелген мәлiметтер мен деректерге жататын болса, экологиялық ақпарат беруден бас тартылуы мүмкiн.

2. Экологиялық ақпарат беруден бас тарту өтiнiш берушiге оны алған күннен бастап бiр айдан кешiктiрiлмей жiберiледi.

3. Бас тарту жазбаша нысанда, бас тартудың себептерi мен негiздерi, оған өтiнiш берушiнiң шағым жасау мүмкiндiктерi көрсетiле отырып, сондай-ақ осы Кодекстiң 165-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда берiледi, оған алынған сауалдың құзыреттi мемлекеттiк органға жiберiлгенi туралы хабарлама кiредi.

4. Экологиялық ақпарат беруден бас тартуға, оны бермеуге, толық емес немесе дұрыс емес ақпарат беруге, сондай-ақ жалпыға қолжетiмдi экологиялық ақпаратты қол жеткiзiлуi шектеулi ақпаратқа заңсыз жатқызуға жоғары тұрған мемлекеттiк органға және (немесе) лауазымды адамға немесе сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

 

5) 167-бап мынадай редакцияда жазылсын:«167-бап. Экологиялық ақпаратты беруден бас тарту 1. Жеке және заңды тұлғаларға экологиялық ақпаратты беруден мынадай негіздер бойынша:

1) сұрау салудың мазмұны сұрау салынатын ақпаратты анықтауға мүмкіндік бермесе;

2) сұрау салу Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе;

3) сұрау салынатын ақпаратты беру сұрау салынатын органның құзыретіне кірмесе;

4) сұрау салынатын және ұқсас ақпарат өтініш иесіне бұрын берілсе;

5) сұрау салуда актілерді құқықтық бағалау, талдау жүргізу немесе өзге де талдамалық жұмыс туралы мәселе қойылса, бас тартылуы мүмкін.».

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 5) пункта 4 статьи 1 Статья 167. Отказ в предоставлении экологической информации1. В предоставлении экологической информации физическим и юридическим лицам может быть отказано по следующим основаниям:1) запрос сформулирован в общем виде и не позволяет установить те сведения и данные, которые запрашиваются заявителем;

2) отсутствие запрашиваемой информации;

3) запрос относится к сведениям и данным с ограниченным доступом в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Отказ в предоставлении экологической информации направляется заявителю не позднее одного месяца со дня его получения.

3. Отказ предоставляется в письменной форме с указанием причин и оснований для отказа, возможностей для его обжалования заявителем, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 165 настоящего Кодекса, включает уведомление о перенаправлении полученного запроса компетентному государственному органу.

4. Отказ в предоставлении, непредоставление, предоставление неполной или недостоверной экологической информации, а также неправомерное отнесение общедоступной экологической информации к информации с ограниченным доступом могут быть обжалованы в вышестоящий государственный орган и (или) должностному лицу или в суд.

 

5) статью 167 изложить в следующей редакции:«Статья 167. Отказ в предоставлении экологической информации1. В предоставлении экологической информации физическим и юридическим лицам может быть отказано по следующим основаниям:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;

2) запрос не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан о доступе к информации;

3) предоставление запрашиваемой информации не входит в компетенцию запрашиваемого органа;

4) запрашиваемая и идентичная информация ранее предоставлялась заявителю;

5) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, проведении анализа или иной аналитической работы.».

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
 3. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах»

 

11. 1-баптың5-тармағының 1) тармақшасы  14-бап. Нормативтiк құқықтық актінің жобасын әзiрлеу тәртiбi…9. Әзірленген заңдардың жобалары мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберіле отырып, бір мезгілде уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.
Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобалары уәкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылады.

 

1) 14-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:«9. Әзірленген нормативтік құқықтық актілердің жобалары, сондай-ақ оларға түсіндірме жазбалар мен салыстырма кестелер мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберіле отырып, бір мезгілде уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.»;  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 1) пункта 5 статьи 1 Статья 14. Порядок разработки проекта нормативного правового акта…9. Разработанные проекты законов одновременно с направлением на согласование в заинтересованные государственные органы размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Проекты нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов.

 

1) пункт 9 статьи 14 изложить в следующей редакции:«9. Разработанные проекты нормативных правовых актов, а также пояснительные записки и сравнительные таблицы к ним одновременно с направлением на согласование в заинтересованные государственные органы размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.»;  Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
12. 1-баптың5-тармағының 2) тармақшасы  21-бап. Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу…7. Құпиялылық белгісі немесе «Қызмет бабында пайдалану үшін», «Баспасөзде жарияланбайды», «Баспасөзге арналмаған» деген белгілері бар нормативтік құқықтық актілер тізбеге олардың тақырыбы көрсетілместен енгізіледі.

 

2) 21-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:«7. «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген шектеу белгісі бар нормативтік құқықтық актілер тізбеге олардың тақырыбы көрсетілместен енгізіледі.».  Редакциясын нақтылау.
Подпункт 2) пункта 5 статьи 1 Статья 21. Оформление нормативных правовых актов о внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты…7. Нормативные правовые акты, имеющие грифы секретности или пометки «Для служебного пользования», «Без опубликования в печати», «Не для печати», включаются в перечень без указания их заголовка.

2) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:«7. Нормативные правовые акты, имеющие ограничительную пометку «Для служебного пользования», включаются в перечень без указания их заголовка.».  Уточнение редакции.
13. 1-баптың5-тармағының 3) тармақшасы  21-2-бап. Нормативтік құқықтық актілерге қосымшаларды ресімдеу…5. Құпиялылық белгісі немесе «Қызмет бабында пайдалану үшін», «Баспасөзде жарияланбайды», «Баспасөзге арналмаған» деген белгілері бар нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу осы бапқа және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

 

3) 21-2-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:«5. «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген шектеу белгісі бар нормативтік құқықтық актілерге қосымшаларды ресімдеу осы бапқа және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.».  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 3) пункта 5 статьи 1 Статья 21-2. Оформление приложений к нормативным правовым актам…5. Оформление приложений к нормативным правовым актам с грифами секретности или пометками «Для служебного пользования», «Без опубликования в печати», «Не для печати» осуществляется в соответствии с настоящей статьей и требованиями законодательства Республики Казахстан.

 

3) пункт 5 статьи 21-2 изложить в следующей редакции:«5. Оформление приложений к нормативным правовым актам, имеющим ограничительную пометку «Для служебного пользования», осуществляется в соответствии с настоящей статьей и требованиями законодательства Республики Казахстан.».  Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
14. 1-баптың5-тармағының 4) тармақшасы  Жоқ. 4) мынадай мазмұндағы 35-2-баппен толықтырылсын:«35-2-бап. Нормативтік құқықтық актілерді бірыңғай мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурста орналастыруҚазақстан Республикасының Әділет министрлігі нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерін бірыңғай мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурста қол қойылған түпнұсқалармен толық сәйкес графикалық форматта орналастыруды ұйымдастырады.».

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 4) пункта 5 статьи 1 Отсутствует. 4) дополнить статьей 35-2 следующего содержания:«Статья 35-2. Размещение нормативных правовых актов на едином государственном электронном информационном ресурсеМинистерство юстиции Республики Казахстан организовывает размещение нормативных правовых актов, в том числе центральных и местных государственных органов на едином государственном электронном информационном ресурсе в графическом формате в полном соответствии с подписанными подлинниками.».

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
4.«Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах»

 

1-баптың6-тармағы  17-бап. Құпияландыруға жатпайтын мәліметтер1. Мына мәліметтер:1) азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қауіп төндіретін төтенше жағдайлар мен апаттар және олардың зардаптары туралы, сондай-ақ табиғи зілзалалар, олардың ресми болжамдары мен зардаптары туралы;

2) экологияның, денсаулық сақтаудың, санитарияның, демографияның, білім берудің, мәдениеттің, ауыл шаруашылығының жай-күйі туралы, сондай-ақ қылмыстылықтың жай-күйі туралы;

3) мемлекет азаматтарға, лауазымды адамдарға және ұйымдарға беретін артықшылықтар, өтемақылар және жеңілдіктер туралы;

4) азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактілері туралы;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі алтын-валюта активтерінің және бағалы металдар мен асыл тастардың үкіметтік (бюджеттік) резервінің мөлшері туралы;

6) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, олардың лауазымды адамдарының заңдарды бұзу фактілері туралы;

7) осы Заңның 14-бабында көзделген мәліметтерді қоспағанда, саяси, әлеуметтік және басқа себептер бойынша жаппай қуғын-сүргіндер туралы, соның ішінде мұрағаттарда жатқан мәліметтер құпияландырылмауға тиіс.

 

6. 17-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:1. Мына мәліметтер:1) азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қатер төндіретін төтенше жағдайлар мен апаттар және олардың зардаптары туралы, сондай-ақ дүлей зілзалалар, олардың ресми болжамы мен зардаптары туралы;

2) денсаулық сақтау саласының, санитарияның, демографияның, көші-қонның, білім берудің, мәдениеттің, әлеуметтік қорғаудың, экономиканың, ауыл шаруашылығының жай-күйі туралы, сондай-ақ қылмыстық ахуалдың жай-күйі туралы;

3) терроризм актілері туралы;

4) экологияның, өртке қарсы қауіпсіздіктің жай-күйі туралы, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық жағдайдың, тамақ өнімдері қауіпсіздігінің жай-күйі туралы;

5) азаматтар мен ұйымдарға мемлекет беретін артықшылықтар, өтемақылар және жеңілдіктер туралы;

6) азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактілері туралы;

7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтерінің және қымбат бағалы металдар мен асыл тастардың үкіметтік (бюджеттік) резервінің мөлшері туралы;

8) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, нормативтік құқықтық актілердің мәтінін, сондай-ақ олардың жобаларын қамтитын;

9) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражатын қалыптастыру және олардың жұмсалуын бақылау туралы;

10) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражаттың жұмсалуы туралы;

11) мемлекеттік саяси қызметшілердің және мемлекеттік ұйымдарда және жарғылық капиталында мемлекеттің үлесі елу пайыздан асатын ұйымдарда, оның ішінде ұлттық басқару холдингтерінде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда, акционері мемлекет болып табылатын ұлттық даму институттарында, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан артығы оларға тиесілі еншілес ұйымдарда, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан артығы көрсетілген еншілес ұйымдарға тиесілі заңды тұлғаларда басқару функцияларын орындайтын тұлғалардың табысы туралы;

12) ақпарат иеленушілердің, олардың лауазымды тұлғаларының заңдылықты бұзу фактілері туралы;

13) саяси, әлеуметтік және басқа де себептер, оның ішінде мұрағаттағылар бойынша жаппай қуғын-сүргін туралы мәліметтер құпияландырылмауға тиіс.».

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру. 
Пункт 6статьи 1 Статья 17. Сведения, не подлежащие засекречиванию1. Не подлежат засекречиванию сведения:1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;

3) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам и организациям;

4) о фактах нарушения прав и свобод гражданина;

5) о размерах золотовалютных активов Национального банка Республики Казахстан и правительственного (бюджетного) резерва драгоценных металлов и драгоценных камней;

6) о фактах нарушения законности государственными органами и организациями, их должностными лицами;

7) о массовых репрессиях по политическим, социальным и другим мотивам, в том числе находящиеся в архивах, за исключением сведений, предусмотренных статьей 14 настоящего Закона.

Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:«1. Не подлежат засекречиванию сведения:1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции, образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;

3) об актах терроризма;

4) о состоянии экологии, противопожарной безопасности, а также о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов;

5) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражданам и организациям;

6)   о фактах нарушения прав и свобод гражданина;

7) о размерах золотовалютных активов Национального банка Республики Казахстан и правительственного (бюджетного) резерва драгоценных металлов и драгоценных камней;

8) содержащей тексты нормативных правовых актов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иные охраняемые законом тайны, а также их проекты;

9) о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, раскрывающих обеспечение безопасности Республики Казахстан;

10) о контроле за расходованием средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, раскрывающих обеспечение безопасности Республики Казахстан;

11) о доходах политических государственных служащих и лиц, исполняющих управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям;

12) о фактах нарушения законности обладателями информации, их должностными лицами.

13) о массовых репрессиях по политическим, социальным и другим мотивам, в том числе находящиеся в архивах.».

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
 5. «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»

 

15. 1-баптың6-тармағының 1) тармақшасы  1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар1. Әкiмшiлiк рәсiмдер деп:…

3) азаматтардың өз құқықтарын iске асыру жөнiндегi өтiніштерiн қарау рәсiмдерi, сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн әкiмшiлiк қорғау рәсiмдерi;

 

1) 1-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы «өтiніштерiн» деген сөзден кейін «немесе сұрау салуларын» деген сөздермен толықтырылсын; «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «сауал» ұғымының «өтініш» ұғымынан алып тастау бөлігінде түзету енгізілуіне байланысты.
Подпункт 1) пункта 6 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе1. Под административными процедурами понимаются:…

3) процедуры рассмотрения обращений граждан по реализации их прав, а также процедуры административной защиты прав и законных интересов граждан;

 

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 1 после слова «обращений» дополнить словами «или запросов»; В связи с поправками в Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в части выведения понятия «запросы» из понятия «обращения».
16. 1-баптың6-тармағының 2) тармақшасы  11-бап. Алқалы мемлекеттiк органдардың қызметi… 2) 11-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:«2. Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдары мен облысының, республикалық маңызы бар қаласының, астанасының жергілікті өкілді және атқарушы органдары алқалы органдары ашық отырыстарды интернет-ресурстарда онлайн режимде трансляциялауды қамтамасыз етеді.»;  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 2) пункта 6 статьи 1 Статья 11. Деятельность коллегиальных государственных органов… 2) статью 11 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:«2. Парламент Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан и коллегиальные органы центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы Республики Казахстан обеспечивают трансляцию открытых заседаний в режиме онлайн на интернет-ресурсах.» Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
17. 1-баптың6-тармағының 3) тармақшасы  12-бап. Мемлекеттiк органдарда қызметтiк құжаттардың
қаралуы мен өтуi…3. Егер мәселе белгiленген құзырет шегiнен тыс болса, уәкiлеттi лауазымды адам өтiнiштi үш жұмыс күнінен аспайтын мерзiмде өтiнiш берушіні мiндетті түрде хабардар ете отырып, құзыреттi мемлекеттiк органға немесе лауазымды адамға жiберу туралы шешiм қабылдайды.

3) 12-баптың 3-тармағы «өтінішті» деген сөзден кейін «немесе сұрау салуды» деген сөздермен толықтырылсын; «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 3) пункта 6 статьи 1 Статья 12. Рассмотрение и прохождение в государственных органах служебных документов…3. В случае, если вопрос выходит за пределы установленной компетенции, уполномоченным должностным лицом принимается решение о направлении обращения компетентному государственному органу или должностному лицу с обязательным уведомлением заявителя в срок не более трех рабочих дней.

3) пункт 3 статьи 12 после слова «обращения» дополнить словами «или запроса»; Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
18. 1-баптың6-тармағының 4) тармақшасы  15-бап. Азаматтардың құқықтарын iске асыру рәсiмдерiне қойылатын талаптар1. Азаматтардың құқықтарын iске асыру рәсiмдерiнде:…

6) азаматтың өтiнiшiне байланысты iс материалдарының басқа лауазымды адамға негiзсiз берiлуiне жол бермей, азаматтың өтiнiшi жөнiндегi iстi бiр ғана лауазымды адамның жүргiзуi;

 

4) 15-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:«6) азаматтың өтiнiшiне немесе сұрау салуына байланысты iс материалдарының басқа лауазымды адамға негiзсiз берiлуiне жол бермей, азаматтың өтiнiшi немесе сұрау салуы жөнiндегi iстi сол бiр лауазымды адамның жүргiзуi;».  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Подпункт 4) пункта 6 статьи 1 Статья 15. Требования, предъявляемые к процедурам реализации прав граждан1. Процедуры реализации прав граждан должны предусматривать:…

6) ведение дела по обращению гражданина одним и тем же должностным лицом, не допуская необоснованной передачи материалов дела, связанных с обращением гражданина, другому должностному лицу;

4) подпункт 6) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:«6) ведение дела по обращению или запросу гражданина одним и тем же должностным лицом, не допуская необоснованной передачи материалов дела, связанных с обращением или запросом гражданина, другому должностному лицу;».  Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
19. 1-баптың6-тармағының 5) тармақшасы  15-2-бап. Мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық қызметтер ұсынуы1. Мемлекеттік органдар жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық қызметтер ұсыну үшін интернет-ресурстар құрады.2. Мемлекеттік органдардың  интернет-ресурстары:

1) мемлекеттік органның қызметі туралы жалпы ақпаратты;

2) мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері мен оның ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының тізбесін, сондай-ақ олардың басшылары туралы мәліметтерді;

3) аумақтық органдардың (олар болған кезде) тізбесін, олардың міндеттері мен функцияларын, сондай-ақ олардың басшылары туралы мәліметтерді;

4) мемлекеттік органның қарамағындағы тізілімдердің, тіркелімдердің, кадастрлардың тізбелерін;

5) жалпыға қол жетімді электрондық ақпараттық ресурстар мен жеке және заңды тұлғаларға ұсынылатын электрондық қызметтердің тізбелерін;

6) мемлекеттік орган қабылдаған және қолданысқа енгізілген нормативтік құқықтық актілерді;

7) мемлекеттік орган заңдарға және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қарауға қабылдайтын өтініш құжаттарының үлгілерін;

8) ашық конкурстық сауда-саттықтар (тендерлер, аукциондар), сараптамалар мен басқа да іс-шаралар туралы мәліметтерді және оларды өткізу шарттарын, сондай-ақ оларға жеке және заңды тұлғалардың қатысу шарттарын;

9) мемлекеттік органда жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қараудың тәртібі туралы ақпаратты, азаматтарды қабылдау кестесін, өтініштерге шолуларды, оларды қараудың нәтижелері мен қабылданған шаралар туралы ақпаратты;

10) мемлекеттік органның жарияланған бос лауазымдары туралы мәліметтерді, мемлекеттік қызметтің бос лауазымдарына орналасу үшін
кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын;

11) мемлекеттік органдар басшыларының және олардың
орынбасарларының ресми сөйлеген сөздері мен мәлімдемелерінің мәтіндерін;

12) «Сұрақ-жауап» сервисінің болуын;

13) азаматтарға интерактивті сұрақтар қоюды;

14) жаңалықтар тізбегін;

15) мемлекеттік органның құзыретіне қатысты бөлікте саланың даму жай-күйін және серпінін сипаттайтын ресми статистикалық ақпаратты және (немесе) көрсеткіштерді;

16) мемлекеттік органның қызметі туралы талдамалық баяндамаларды және ақпараттық сипаттағы шолуларды;

17) мемлекеттік органның, оның құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдарының және ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының почталық мекен-жайларын, электрондық почтасы мекен-жайларын, анықтама қызметтерінің телефондарын;

18) өзге де бөлімдерді қамтуға тиіс.

2-1. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының интернет-ресурстары мыналарды да:

1) коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғынжайға немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғынжайға мұқтаждарды есепке алудың бөлек тізімдерін;

2) коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғынжай немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғынжай алған адамдардың тізімдерін тұрғын үй беруге мұқтаждарды есепке алу тізімдерінде белгіленген олардың кезектілігін көрсете отырып, қамтуға тиіс.

3. Мемлекеттік органның интернет-ресурсын дағы жаңалықтар тізбегін өзектілік орайында жаңарту күн сайын жүзеге асырылуға тиіс, өзге де бөлімдерді өзектілік орайында жаңарту қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде бір рет жүзеге асырылады.

4. Интернет-ресурс тағы ақпарат осы Заңның 13-бабы 4-тармағының талаптары ескеріле отырып орналастырылады.

5. Алынып тасталды — ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алу үшін белгіленген талаптарға сәйкестікті растау өтініш берушінің мәліметтер нысанын ұсынуы арқылы жүзеге асырылады.

 

5) 15-2-бап алып тасталсын.     Мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық көрсетілетін қызметтерді ұсынуы мәселесі «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасында егжей-тегжей ашылады.
Подпункт 5) пункта 6 статьи 1 Статья 15-2. Предоставление государственными органами информационных услуг физическим и юридическим лицам1. Для предоставления физическим и юридическим лицам информационных услуг государственные органы создают интернет-ресурсы.2. Интернет-ресурсы государственных органов должны содержать:

1) общую информацию о деятельности государственного органа;

2) перечень структурных подразделений государственного органа и его подведомственных организаций, а также сведения об их руководителях;

3) перечень территориальных органов (при их наличии), их задачи и функции, а также сведения об их руководителях;

4) перечни реестров, регистров, кадастров, находящихся в ведении государственного органа;

5) перечни общедоступных электронных информационных ресурсов и электронных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам;

6) нормативные правовые акты, принятые государственным органом и введенные в действие;

7) образцы заявительных документов, принимаемых государственным органом к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами;

8) сведения об открытых конкурсных торгах (тендерах, аукционах), экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения, а также условия участия в них физических и юридических лиц;

9) информацию о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц в государственном органе, график приема граждан, обзоры обращений, информацию о результатах их рассмотрения и принятых мерах;

10) сведения об объявленных вакантных должностях государственного органа, квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной службы;

11) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей государственных органов и их заместителей;

12) наличие сервиса «Вопрос-ответ»;

13) интерактивные опросы граждан;

14) ленту новостей;

15) официальную статистическую информацию и (или) показатели, характеризующие состояние и динамику развития отрасли (сферы) в части, относящейся к компетенции государственного органа;

16) аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельности государственного органа;

17) почтовые адреса, адреса электронной почты, телефоны справочных служб государственного органа, его структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных организаций;

18) иные разделы.

2-1. Интернет-ресурсы местных исполнительных органов района, города областного значения, города республиканского значения, столицы также должны содержать:

1) раздельные списки учета нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

2) списки лиц, получивших жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, с указанием их очередности, установленной списками учета нуждающихся в предоставлении жилья.

3. Актуализация ленты новостей на интернет-ресурсе государственного органа должна осуществляться ежедневно, актуализация иных разделов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

4. Информация на интернет-ресурсе размещается с учетом требований пункта 4 статьи 13 настоящего Закона.

5. Исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

6. Подтверждение соответствия требованиям, установленным для получения государственных услуг, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляется посредством представления заявителем формы сведений.

 

5) статью 15-2 исключить.  Вопрос предоставления государственными органами информационных услуг физическим и юридическим лицам детально раскрывается в проекте Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
20. 1-баптың6-тармағының 6) тармақшасы  16-бап. Азаматтардың өтiнiштерi1. Азаматтардың өтінiштер беру, оларды тiркеу тәртiбi, олардың мемлекеттiк органдарда қаралу мерзiмдерi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленедi.2. Iстi қарау барысында:

1) мемлекеттiк орган мен лауазымды адам өтiнiшке байланысты нақты мән-жайларды анықтайды және зерттейдi, өтiнiш бойынша шешiм қабылдау кезiнде басшылыққа алынуы керек құқық нормаларын айқындайды және қажет болған жағдайда шешiм қабылдау үшiн қажеттi құжаттар мен материалдарды белгiленген тәртiппен сұратады және алады;

2) азамат өзiнiң өтiнiшiн қарайтын лауазымды адамға дәлелдерiн жеке баяндауға, сондай-ақ өз өтiнiшiнiң негiздiлiгiн растайтын қосымша материалдарды табыс етуге құқылы.

3. Азаматтардың мемлекеттiк орган бөлiмшелерiне жiберiлген өтiнiштерiн қарау барысын бақылауды осы бөлiмшелердiң басшылары жүзеге асырады.

4. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган немесе лауазымды адам өтiнiштердi қарау нәтижелерi туралы арыз берушiлерге жазбаша түрде дәлелдi жауап қайтарады.

5. Азаматтардың өтiнiштерi оларда қойылған мәселелер қаралып, олар бойынша қажеттi шаралар қолданылған және арыз берушiлерге заңдарда белгiленген тәртiппен жауап қайтарылған жағдайда шешiлген болып есептеледi.

6. Егер мәселелердiң шешiлуi ұзақ мерзiмге қалдырылса, өтiнiш ол түпкiлiктi орындалғанға дейiн қосымша бақылауға қойылады.

7. Егер жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар болса, арыз берушi мемлекеттiк орган (мемлекеттiк органның лауазымды адамы)  заңдарда белгiленген тәртiппен қарап қойған мәселе бойынша қайта арыз беруге құқылы. Егер өтiнiштер бойынша тексеру материалдары толық болса және арыз берушiлерге белгiленген тәртiппен жауап қайтарылса, жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар көрсетiлмей, қайта берiлген арыздар тексеруге жатпайды.

8. Мемлекеттiк органның басшысы немесе оның орынбасары азаматтардың өтiнiштерi бойынша iс жүргiзудi тоқтату және осы iстердi бақылаудан алу туралы шешiм қабылдауға құқылы.

9. Келiп түскен өтiнiштi бақылаудан алуға тексеру материалдары қоса берiлген өтiнiштi қарау нәтижелерi туралы белгiленген нысандағы құжат (қызметтік жазбахат, анықтама) немесе мемлекеттiк органның толық жауабы негiз болып табылады.

 

6) 16-бапта:баптың тақырыбы «өтініштері» деген сөзден кейін «мен сұрау салулары» деген сөздермен толықтырылсын;мынадай мазмұндағы жаңа 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Мемлекеттік органдардың сұрау салу бойынша ақпарат беру тәртібі «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады;»;

2-тармақтың бірінші абзацындағы «Iстi» деген сөз «Өтініш туралы істі» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақ «өтiнiштерiн» деген сөзден кейін «немесе сұрау салуларын» деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақ «өтiнiштерi» деген сөзден кейін «немесе сұрау салулары» деген сөздермен толықтырылсын;

6-тармақ «өтiнiш» деген сөзден кейін «немесе сұрау салу» деген сөздермен толықтырылсын;

8-тармақ «өтiнiштерi» деген сөзден кейін «немесе сұрау салулары» деген сөздермен толықтырылсын;

9-тармақ «өтiнiштi» деген сөзден кейін «немесе сұрау салуды» деген сөздермен толықтырылсын.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «сауал» ұғымының «өтініш» ұғымынан алып тастау бөлігінде түзету енгізілуіне байланысты.
Подпункт 6) пункта 6 статьи 1 Статья 16. Обращения граждан1. Порядок подачи гражданами обращений, их регистрации, сроки их рассмотрения государственным органом определяются законодательством Республики Казахстан.2. В ходе рассмотрения дела:

1) государственный орган или должностное лицо устанавливает и исследует фактические обстоятельства, связанные с обращением, определяет нормы права, которыми следует руководствоваться при принятии решения по обращению, и в случае необходимости запрашивает и получает в установленном порядке необходимые для принятия решения документы и материалы;

2) гражданин вправе лично изложить доводы должностному лицу, рассматривающему его обращение, а также предоставлять дополнительные материалы в подтверждение обоснованности своего обращения.

3. Контроль за ходом рассмотрения обращений граждан, направленных в подразделения государственного органа, осуществляется руководителями этих подразделений.

4. О результатах рассмотрения обращений уполномоченным государственным органом или должностным лицом дается заявителям мотивированный ответ в письменной форме.

5. Обращения граждан считаются разрешенными, когда рассмотрены поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны ответы заявителям в установленном законодательством порядке.

6. Если решение вопросов переносится на длительный срок, то обращение ставится на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения.

7. Заявитель вправе подать повторное обращение по уже рассмотренному государственным органом (должностным лицом государственного органа) в установленном законодательством порядке вопросу, если имеются новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства. Повторные обращения, в которых не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, проверке не подлежат, если по ним имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителям в установленном порядке давались ответы.

8. Решение о прекращении производства по обращениям граждан и снятии этих дел с контроля вправе принимать руководитель государственного органа или его заместитель.

9. Основанием для снятия с контроля поступившего обращения является документ установленной формы (служебная записка, справка) о результатах его рассмотрения с приложением материалов проверок или исчерпывающий ответ государственного органа.

6) в статье 16:заголовок статьи после слова «Обращения» дополнить слова «и запросы»;дополнить новым подпунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Порядок предоставления государственными органами информации по запросу определяется Законом Республики Казахстан «О доступе к информации».»;

абзац первый пункта 2 дополнить словами «об обращении»;

пункт 3 после слова «обращений» дополнить словами «или запросов»;

пункт 5 после слова «Обращения» дополнить словами «или запросы»;

пункт 6 после слова «обращение» дополнить словами «или запрос»;

пункт 8 после слова «обращениям» дополнить словами «или запросам»;

пункт 9 после слова «обращения» дополнить словами «или запроса».

 

В связи с поправками в Закон Республики Казахстан »О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в части выведения понятия «запросы» из понятия «обращения».
21. 1-баптың6-тармағының 7) тармақшасы  17-бап. Азаматтың өтiнiшiн қарау нәтижелерi туралы шешiмге шағымдану1. Өтiнiш бойынша қабылданған шешiмге арыз берушi жоғары тұрған мемлекеттiк органға (жоғары тұрған лауазымды адамға) немесе сотқа шағымдана алады.…

 

7) 17-бапта:тақырып «өтінішін» деген сөзден кейін «немесе сұрау салуын» деген сөздермен толықтырылсын;1-тармақ «Өтініш» деген сөзден кейін «немесе сұрау салу» деген сөздермен толықтырылсын;

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «сауал» ұғымының «өтініш» ұғымынан алып тастау бөлігінде түзету енгізілуіне байланысты.
Подпункт 7) пункта 6 статьи 1 Статья 17. Обжалование решения о результатах рассмотрения обращения гражданина1. Решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.…

 

7) в статье 17:заголовок статьи после слова «обращения» дополнить словами «или запроса»;пункт 1 после слова «обращению» дополнить словами «или запросу»;

 

В связи с поправками в Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в части выведения понятия «запросы» из понятия «обращения».
22. 1-баптың6-тармағының 8) тармақшасы  18-бап. Шетелдiктердiң және азаматтығы жоқ адамдардың өтiнiштерiЕгер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда өтiнiштердi қараудың өзгеше ережелерi көзделмесе, шетелдiктердiң және азаматтығы жоқ адамдардың өтiнiштер заңдарда белгiленген тәртiппен қаралады.  8) 18-баптағы «өтініштерді» деген сөзден кейін «немесе сұрау салуларды» деген сөздермен толықтырылсын; «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «сауал» ұғымының «өтініш» ұғымынан алып тастау бөлігінде түзету енгізілуіне байланысты.
Подпункт 8) пункта 6 статьи 1 Статья 18. Обращения иностранцев и лиц без гражданстваОбращения иностранцев и лиц без гражданства рассматриваются в установленном законодательством порядке, если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, не предусмотрены иные правила их рассмотрения.  8) в статье 18 после слова «Обращения» дополнить словами «или запросы»; В связи с поправками в Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в части выведения понятия «запросы» из понятия «обращения».
23. 1-баптың6-тармағының 9) тармақшасы  20-бап. Азаматтардың өтiнiштерi бойынша iс қағаздарын жүргізу1. Азаматтардың өтiнiштерi бойынша iс қағаздарын жүргiзу заңдарда белгіленген тәртiппен iс қағаздарын жүргізудiң басқа түрлерiнен бөлек жүргiзiледi.2. Азаматтардың өтiнiштерiмен жұмысты ұйымдастыруға, iс қағаздарын жүргiзудiң жай-күйiне органдардың басшылары жеке жауапты болады

.

9) 20-бапта:тақырып «өтініштері» деген сөзден кейін «мен сұрау салулары» деген сөздермен толықтырылсын;1-тармақ «өтініштері» деген сөзден кейін «мен сұрау салулары» деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақ «өтініштерімен» деген сөзден кейін «және сұрау салуларымен» деген сөздермен толықтырылсын.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «сауал» ұғымының «өтініш» ұғымынан алып тастау бөлігінде түзету енгізілуіне байланысты.
Подпункт 9) пункта 6 статьи 1 Статья 20. Делопроизводство по обращениям граждан1. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в установленном законодательством порядке.2. Персональную ответственность за организацию работы с обращениями граждан, состояние делопроизводства несут руководители органов.

 

9) в статье 20:заголовок статьи после слова «обращениям» дополнить словами «и запросам»;пункт 1 после слова «обращениям» дополнить словами «и запросам»;

пункт 2 после слова «обращениями» дополнить словами «и запросами».

 

В связи с поправками в Закон Республики Казахстан »О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в части выведения понятия «запросы» из понятия «обращения».
6. «Ақпараттандыру туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации»
24. 1-баптың7-тармағы 14-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу5. Мыналарды:

1) мемлекеттік құпиялардан тұратын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, нормативтік құқықтық актілерді; 

2) төтенше жағдайлар, табиғи және техногендік апаттар, азаматтардың, елді мекендер мен өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ауа райы, санитарлық-эпидемиологиялық, өзге де жағдайлар туралы мәліметтерді;

3) мемлекеттік органдардың қызметі туралы ресми мәліметтерді;

4) мемлекеттік органдардың, кітапханалардың, мұрағаттар мен өзге де ұйымдардың ашық ақпараттық жүйелерінде жинақталған мәліметтерді қамтитын мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді шектеуге болмайды

.

1) 14-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:«5. Мыналар: 1) азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қатер төндіретін төтенше жағдайлар мен апаттар және олардың зардаптары туралы, сондай-ақ дүлей зілзалалар, олардың ресми болжамдары мен зардаптары туралы;

2) денсаулық сақтаудың, санитарияның, демографияның, көші-қонның, білім берудің, мәдениеттің, әлеуметтік қорғаудың, экономиканың, ауыл шаруашылығының жай-күйі туралы, сондай-ақ қылмыстық ахуалдың жай-күйі туралы;

3) терроризм актілері туралы;

4) экологияның, өртке қарсы қауіпсіздіктің жай-күйі, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық жағдай, тамақ өнімдері қауіпсіздігі туралы;

5) мемлекет азаматтар мен ұйымдарға беретін артықшылықтар, өтемақылар және жеңілдіктер туралы;

6) азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактілері туралы;

7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтерінің және қымбат бағалы металдар мен асыл тастардың үкіметтік (бюджеттік) резервінің мөлшерлері туралы;

8) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын нормативтік құқықтық актілерді, олардың жобаларын қоспағанда, нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерін қамтитын;

9) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және олардан қаражаттың жұмсалуы туралы;

10) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражаттың жұмсалуын бақылау туралы;

11) мемлекеттік саяси қызметшілердің және мемлекеттік ұйымдарда және жарғылық капиталында мемлекеттің үлесі елу пайыздан астамды құрайтын ұйымдарда, оның ішінде ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда, акционері мемлекет болып табылатын ұлттық даму институттарында, өздеріне дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тиесілі өздерінің еншілес ұйымдарында, сондай-ақ көрсетілген еншілес ұйымдарға дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тиесілі заңды тұлғаларда басқару функцияларын атқаратын адамдардың кірістері туралы;

12) ақпарат иеленушілердің, олардың лауазымды адамдарының заңдылықты бұзу фактілері туралы ақпаратты қамтитын мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді шектеуге болмайды.»;

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Пункт 7статьи 1 Статья 14. Доступ к электронным информационным ресурсам…5. Не может быть ограничен доступ к государственным электронным информационным ресурсам, содержащим:

1) нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты;

2) сведения о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, погодных, санитарно-эпидемиологических и иных условиях, необходимых для обеспечения безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов;

3) официальные сведения о деятельности государственных органов;

4) сведения, накапливаемые в открытых информационных системах государственных органов, библиотек, архивов и иных организаций.

1) пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:«5. Не может быть ограничен доступ к государственным электронным информационным ресурсам, содержащим следующую информацию:1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции, образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;

3) об актах терроризма;

4) о состоянии экологии, противопожарной безопасности, а также о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов;

5) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражданам и организациям;

6)   о фактах нарушения прав и свобод гражданина;

7) о размерах золотовалютных активов Национального банка Республики Казахстан и правительственного (бюджетного) резерва драгоценных металлов и драгоценных камней;

8) содержащей тексты нормативных правовых актов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иные охраняемые законом тайны, а также их проекты;

9) о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные секреты;

10) о контроле за расходованием средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные секреты;

11) о доходах политических государственных служащих и лиц, исполняющих управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям;

12) о фактах нарушения законности обладателями информацией, их должностными лицами.»;

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
7. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
25. 1-баптың8-тармағы 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдарОсы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:…

4) өтiнiш — өтiнiштi қарайтын субъектiге немесе лауазымды тұлғаға жiберiлген жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша не электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған электронды құжат нысанындағы ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу;

10) сауал — адамның жеке немесе қоғамдық сипаттағы қызығушылық туғызатын мәселелер бойынша ақпарат беру туралы өтiнiшi;

 

1-бапта:4) тармақшадағы «, сауал» деген сөз алып тасталсын;10) тармақша алып тасталсын.

 

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Пункт 8статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем ЗаконеВ настоящем Законе используются следующие основные понятия:…

4) обращение — направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик;

10) запрос — просьба лица о предоставлении информации по интересующим вопросам личного или общественного характера;

 

в статье 1:в подпункте 4) слово «, запрос» исключить;подпункт 10) исключить.

 

Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
8. «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» 2013 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О гарантированной государством юридической помощи»
26. 1-баптың9-тармағы 12-бап. Мемлекеттік органдардың мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету тәртібіМемлекеттік органдар құқықтық ақпарат беру түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін өз құзыреті шегінде «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпте көрсетеді.  12-баптағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» деген сөздер «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.  «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру.
Пункт 9статьи 1 Статья 12. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи государственными органамиГосударственными органами гарантированная государством юридическая помощь в виде правового информирования оказывается в пределах их компетенции в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».  в статье 12 слова «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить словами «О доступе к информации».  Приведение в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».
9. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»
27. 1-баптың10-тармағы 18-бап. Жеке тұлғалардың азаматтық қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері1. Жеке тұлғалардың:…

2) азаматтарды, объектілерді төтенше жағдайлардан және олардан туындаған салдарлардан қорғау мәселелері бойынша жеке өтініш білдіруге, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жеке және ұжымдық өтініштер жіберуге;

18-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы «өтініштер» деген сөзден кейін «, сұрау салулар» деген сөздермен толықтырылсын. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «сауал» ұғымының «өтініш» ұғымынан алып тастау бөлігінде түзету енгізілуіне байланысты.
Пункт 10статьи 1 Статья 18. Права и обязанности физических лиц в сфере гражданской защиты1. Физические лица имеют право:…

2) обращаться лично, направлять в государственные органы и органы местного самоуправления Республики Казахстан индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты граждан, объектов от чрезвычайных ситуаций и последствий, вызванных ими;…

в подпункте 2) пункта 1 статьи 18 после слова «обращения» дополнить словом «, запросы». В связи с поправками в Закон Республики Казахстан »О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в части выведения понятия «запросы» из понятия «обращения».